Wednesday, 21 February 2024

โครงการ ‘ไม่เทรวม’ ประหยัดงบกำจัดขยะกว่า 141 ล้านบาทต่อปี กทม.สั่ง 50 เขต ลุยแยกขยะต่อเนื่อง


เผยโครงการ “ไม่เทรวม” ประหยัดงบกำจัดขยะกว่า 141 ล้านบาทต่อปี กทม.สั่ง 50 เขต เดินหน้าลุยแยกขยะต่อเนื่อง

นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า การจัดเก็บขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบาย “ไม่เทรวม” รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง

ไม่เทรวม

สั่ง 50 เขตลุยแยกขยะ

ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการจัดเก็บขยะแบบแยกประเภทของกรุงเทพมหานคร จึงได้มีข้อสั่งการให้ทั้ง 50 สำนักงานเขต ดำเนินการดังนี้

  1. จัดระบบรองรับขยะแยกประเภท ในรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน และแบบอัด ขนาด 5 ตัน ทุกคัน โดยตั้งถังขยะเศษอาหาร (ถังสีเขียว) ถังขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) และถังขยะอันตราย (ถังสีส้ม) ในช่องใส่ขยะแยกประเภทด้านหลังคนขับ พร้อมประชาสัมพันธ์แนะนำวิธีการคัดแยกขยะและวิธีการทิ้งขยะแยกประเภทให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
  2. จัดให้มีรถเฉพาะสำหรับจัดเก็บขยะเศษอาหารและขยะรีไซเคิลจากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อยสำนักงานเขตละ 1 คัน โดยให้นำรถมาติดสติกเกอร์ “ไม่เทรวม” ที่สำนักสิ่งแวดล้อม
  3. จัดให้มีจุดรวบรวมขยะเศษอาหารเพื่อนำไปทำปุ๋ยหรือส่งต่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ รวมถึงจัดให้มีจุดพักขยะอันตรายแยกประเภทเพื่อส่งกำจัดอย่างถูกวิธี และจุดพักขยะรีไซเคิลขายนำเข้าเป็นกองทุนสวัสดิการพนักงาน
  4. จัดทำบัญชีรายชื่อ สถานที่ติดต่อ ประชาชนและสถานประกอบการที่ร่วมโครงการฯ และร่วมโครงการคัดแยกขยะ BKK Zero Waste และนำเข้าระบบรายงานตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

ไม่เทรวม

แยกขยะช่วยลดรายจ่ายกว่า 141 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ จากสถิติการดำเนินการตามนโยบายแยกขยะต้นทางพบว่า ปริมาณขยะปี 2566 ลดลงจากปี 2565 เฉลี่ย 204 ตัน/วัน ลดค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 387,600 บาท/วัน หรือ 74,460 ตัน/ปี ลดค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 141,474,000 บาท/ปี

ไม่เทรวม

สำหรับประชาชนสามารถเริ่มแยกขยะง่าย ๆ โดยใส่ถุงขยะแยกประเภท หรือใส่ถุงดำพร้อมเขียนข้อความระบุประเภทขยะไว้บนถุง ดังนี้

  • ขยะเศษอาหาร เช่น เศษผักผลไม้ เศษอาหาร เศษเนื้อสัตว์
  • ขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติกเปื้อนอาหาร ซองบะหมี่ ถุงขนม กล่องโฟม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
  • ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ยาหมดอายุ กระป๋องสเปรย์ ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ
  • ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ

ไม่เทรวม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Source link