Monday, 22 July 2024

แม่ฮ่องสอน เร่งพัฒนาทิศทางการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ

[ad_1]

แม่ฮ่องสอน เร่งพัฒนาทิศทางการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ โดยชุมชนต้นแบบบ้านห้วยฮี้ โมเดลต้นแบบดูแลธรรมชาติอย่างยั่งยืน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายเกษม คำมา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ จันทมณีสมบูรณ์ พัฒนาการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และผู้ใหญ่บ้านห้วยฮี้ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน สำรวจพื้นที่ดอยปุย เพื่อให้การดำเนินงานโดยงบประมาณของทางราชการเป็นไปโดยถูกต้อง คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อราชการและประชาชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมอาชีพ รายได้ให้กับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรใน

สำหรับแนวทางพัฒนาทิศทางการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ โดยชุมชนต้นแบบบ้านห้วยฮี้ โมเดลต้นแบบดูแลธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างอาคาร สถานที่ ห้องสุขา ให้มีความสะอาด โดยชุมชน การจัดการระบบน้ำสำหรับใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง ห้องสุขาบนจุดบริการ ทางสำนักการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้ และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การดูแลพื้นที่ นั้น สำนักการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน จะนำข้อมูลและประสานนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และผู้นำชุมชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น[ad_2]

Source link