Sunday, 19 May 2024

“อ.เอก ฝ่ามือพลังจิต” งานเข้า! สธ.ชี้ผิด พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม

[ad_1]

โดยทางสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกประกาศแจ้งเตือนโดยระบุข้อความว่า “จากที่มีกระแสข่าว อ.เอก ฝ่ามือพลังจิต หมอเทวดาดนดังในโซเชียล ซึ่งอ้างว่า สามารถใช้พลังจิตรักษาอาการเจ็บป่วย โดยการใช้พลังจิตจับจุดต่างๆ ตามร่างกายที่มีปัญหา หรือบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องจับโดนร่างกายของผู้ป่วยก็สามารถรักษาได้นั้น“

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการตรวจสอบฐานข้อมูลการรับรองหมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2562 และประกาศคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน เรื่องลักษณะประเภทหรือกรรมวิธีของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพบว่า อ.เอก ฝ่ามือพลังจิต ไม่ได้รับการรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน เพราะการกระทำดังกล่าวไม่เข้าข่ายคุณสมบัติและลักษณะประเภทหรือพิธีกรรมที่จะให้การรับรองเป็นหมอพื้นบ้านได้และไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525

ที้งนี้ จึงขอให้ประชาชนที่จะไปรักษาโปรดใช้ความระมัดระระวัง และพิจารณาข้อดีข้อเสียที่จะเกิดขึ้นกับอาการโรคของตนเอง ถ้าหากมีข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์ในสถานพยาบาลใกล้บ้านก่อนทำการรักษาทุกครั้ง เพราะอาจทำให้ท่านได้รับอันตราย หรือไม่ปลอดภัยหรือเสียโอกาสในการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน

[ad_2]

Source link