Monday, 27 May 2024

ส่งมอบปัจจัยทางการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ – Chiang Mai News

[ad_1]

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งมอบปัจจัยทางการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านห้วยผา ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการส่งมอบปัจจัยทางการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 600 ชุด โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมส่งมอบปัจจัยทางการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในด้านการเกษตร

ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงระหว่างวันที่ ๖ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับ ผลกระทบจากร่องมรสุมพัดผ่าน ทำให้เกิดฝนตกหนักในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะตำบลห้วยผา และตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีสาธารณูปโภค บ้านเรือนประชาชน โรงเรียน สถานที่ราชการ ตลอดจนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์ดังกล่าว รวมพื้นที่กว่า ๓๓๒ ไร่ เกษตรกรจำนวน ๑๔๗ ราย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้แนวทางแก่หน่วยงานในสังกัดได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ประสบภัย ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นอย่างทันท่วงที

สำหรับการส่งมอบปัจจัยทางการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุดกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัวจำนวน ๒๐๐ ชุด พันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นจำนวน ๒๐๐ ชุด ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจำนวน ๑๐๐ ชุด และสารชีวภัณฑ์จำนวน ๑๐๐ ชุด มอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ๒ ตำบล ได้แก่ตำบลห้วยผา และตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยประมาณ ๖๐๐ ราย[ad_2]

Source link