Sunday, 19 May 2024

ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต ถือตะกร้า แต่งผ้าไทยไปทำบุญ ที่วัดนาปลาจาด”

[ad_1]

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต ถือตะกร้า แต่งผ้าไทยไปทำบุญ ที่วัดนาปลาจาด เนื่องในวันธรรมสวนะ”

วันที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น ที่วัดนาปลาจาด ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต ถือตะกร้า แต่งผ้าไทยไปทำบุญ เนื่องในวันธรรมสวนะ” ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัดทำบุญ น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตและฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ ให้กลับคืนสู่สังคมไทยนำพาไปสู่ความสงบสุขแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ

สำหรับวันธรรมสวนะ อันเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน ประกอบด้วยการให้ทาน การรักษาศีลและการเจริญจิตภาวนา เพื่อสืบต่อ พระพุทธศาสนาและน้อมนำให้ประชาชนเข้าวัด ปฏิบัติธรรม รวมทั้งเป็นการเสริมสิริมงคลต่อตนเอง ด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินพบปะพี่น้องชาวบ้านนาปลาจาด สอบถามความเป็นอยู่ของชาวบ้าน พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้าน นอกจากนั้นแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังเตรียมการ ส่งเสริมให้บ้านนาปลาจาด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม[ad_2]

Source link