Sunday, 19 May 2024

ประกาศออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก หรือ “สลาก L6” มีผลงวด 1 ต.ค.2566 : PPTVHD36

[ad_1]

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศ ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก หรือที่รู้จักกันในชื่อ “สลาก L6” หรือ “หวย L6” มีผลงวด 1 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 3 ฉบับ เกี่ยวกับการกำหนดประเภท รูปแบบ การออกสลาก รวมถึงการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่งวดวันที่ 1 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป

รู้จักสลาก สลาก L6 คืออะไร ประเดิมขายงวดแรก 17 ก.ย.66

เปิดสถิติหวยออกย้อนหลัง 15 ปี งวด 16 ตุลาคม เช็กเลขออกซ้ำ

โดยสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก ออกจำหน่าย แบบใบ , แบบดิจิทัล หรือ แบบอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ผ่านสถานที่จัดจำหน่าย โดยสำนักงาน , ตัวแทนจำหน่าย , ผู้ซื้อ – จองล่วงหน้า หรือวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แบบใบ ผู้ซื้อจะได้รับสลากฉบับจริง ที่ระบุหมายเลขสลาก งวดวันที่ ชุดที่ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่พิมพ์ไว้บนใบสลาก เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของสลากฉบับนั้นๆ และเป็นหลักฐานในการขอรับเงินรางวัลในกรณีสลากฉบับนั้นถูกรางวัล

แบบดิจิทัล ผู้ซื้อต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มที่กำหนด สำนักงานจะเปิดให้ซื้อ 06.00 – 23.00 น.ของทุกวัน เว้นวันออกรางวัลจะเปิดให้ซื้อถึง 14.00 น.

ผู้ซื้อสลากแบบดิจิทัลสามารถสืบค้นสลากผ่านแพลตฟอร์มได้สองวิธี โดยสืบค้นหมายเลขสลากผ่านแพลตฟอร์ม หรือสืบค้นหมายเลขจากร้านค้า

เมื่อผู้ซื้อได้เลือกหมายเลขเรียบร้อยแล้ว ให้ทำรายการชำระเงินค่าสลาก หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด แพลตฟอร์มจะนำสลากแบบดิจิทัลที่เลือกไว้กลับสู่ระบบการจำหน่ายต่อไป เมื่อทำการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้ว กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ซื้อ ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้อื่นได้

ทั้งนี้ ผู้ขายสลากินแบ่งรัฐบาลหกหลัก ทั้งแบบใบ และแบบดิจิทัล ต้องขายในราคาตามที่กำหนดในสลาก รวมทั้งต้องไม่ขายในสถานศึกษา และไม่ขายแก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

กรณีสำนักงานสลากกำหนดราคาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักในราคา 80 บาท สลาก 1 ชุดมี 1 ล้านฉบับจะมีเงื่อนไขเงินรางวัลในแต่ละชุด ดังนี้

  • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 6,000,000 บาท
  • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
  • รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
  • รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง จำนวน 10,000 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

กรณี สลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก ชุดใดจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลในชุดนั้นต้องลดลงตามสัดส่วน

การจ่ายเงินรางวัลสลากแบบใบ และแบบดิจิทัล สำนักงานจะจ่ายเป็นเช็กหรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือตามวิธีที่กำหนด และสามารถขอรับเงินด้วยตนเองที่สำนักจ่ายรางวัล หรือช่องทาง Drive thru Service หรือขอรับเงินรางวัล ณ ธนาคารที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงาน หรือขอรับเงินผ่านแพลตฟอร์ม

ผู้ขอรับเงินต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาทของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

ผู้ถูกรางวัลต้องใช้สิทธิเรียกร้องขอรับเงินภายในกำหนดอายุความ 2 ปี นับแต่วันออกรางวัล งวดนั้นๆ หากพ้นกำหนดจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

อ่านรายละเอียด :  ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6)

2.ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) โดยกำหนดวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก จำหน่ายเป็นแบบใบ และ/หรือแบบดิจิทัล หรือวิธีการจำหน่ายอื่นตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

พร้อมกำหนดความหมาย และการจัดสรรเงินที่ได้จากการจำหน่ายในแต่ละงวด แบ่งเป็นเงินรางวัล 60% , เป็นรายได้แผ่นดิน ไม่น้อยกว่า 20% และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการจำหน่าย ไม่เกินกว่า 17%

โดยออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก ออกทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน หรือตามวันที่สำนักงานกำหนด

อ่านรายละเอียด :  ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6)

3.ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดจำหน่าย สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และผู้ซื้อ – จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยให้ใช้บังคับตั้งแต่งวดวันที่ 1 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป

กำหนดให้ตัวแทนจำหน่าย และผู้ซื้อ – จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก มีหน้าที่ต้องมารับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปเพื่อจำหน่ายเปลี่ยนแปลงเป็นมีหน้าที่ต้องมารับสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบหกหลักแบบใบ ไปเพื่อจำหน่าย

ให้ตัวแทนจำหน่าย และผู้ซื้อ – จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก แบบดิจิทัล มีหน้าที่ต้องรับข้อมูลสลากแบบดิจิทัลไปเพื่อจำหน่าย

ทั้งนี้ ให้สัญญาแต่ละประเภทยังมีผลใช้บังคับและตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (L6) ต้องปฏิบัติตามสัญญา โดยให้สัญญาครบกำหนดอายุสัญญา ดังนี้

สัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรับบาล ครบกำหนดอายุสัญญา งวดวันที่ 1 ธ.ค. 2566

สัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โครงการ “สลาก 80” ครบกำหนดอายุสัญญา งวดวันที่ 1 ธ.ค. 2566

สัญญาตัวแทนจำหน่ายที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โครงการ “สลากดิจิทัล” ครบกำหนดอายุสัญญา งวดวันที่ 1 มิ.ย. 2567

สัญญาดำเนินการจำหน่ายสลากที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบกำหนดอายุสัญญา งวดวันที่ 1 ธ.ค. 2566

ให้ผู้ซื้อ – จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก มีสิทธิทำรายการซื้อหรือจองสลากกินแบ่งรับบาลหกหลัก ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาว่าผู้ใดสมควรเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ซื้อ – จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขตามประกาศนี้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก

อ่านรายละเอียด :  ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6)

[ad_2]

Source link