Saturday, 22 June 2024

นำทีมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย หลังพบผู้ป่วยในพื้นที่พุ่งกว่า 300 ราย

[ad_1]

วันที่ 8 ก.ย. 66 นายธนารัฐ สายเทพ นอภ.เมืองลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้นธงชัย ร่วมแรง ร่วมใจ ขจัดภัย ไข้เลือดออก ที่ศาลาเอนกประสงค์ บ้านห้วยทราย ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง โดยมีจิตอาสาพระราชทาน อสม.ในพื้นที่ร่วมกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน อ.เมืองลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 7 กันยายน 2566 พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 343 ราย อัตรา 155.32 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 6 ของ จ.ลำปาง เดือนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยไข้เลือดออกรวม 209 ราย โดยตำบลที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ ต.หัวเวียง และพบมากที่สุดในกลุ่มวัยเรียน

สำหรับ ต.ต้นธงชัย พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 32 ราย อัตรา 186.71 ต่อประชากรแสนคน พบมากที่สุดที่ หมู่ 3 บ้านพระเจ้าทันใจ จำนวน 13 ราย รองลงมา หมู่ 11 บ้านวังหม้อพัฒนา จำนวน 8 ราย ได้ดำเนินการควบคุมโรคโดยได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจาก ทต.ธงชัย อย่างเพียงพอ อสม. สำรวจและกำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน โรงเรียน และวัด ทุกสัปดาห์ แต่ยังคงพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังพบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด

การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้นธงชัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ต.ต้นธงชัย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสำรวจ กำจัด และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือน ในชุมชน โดยยึดหลัก 3 เก็บ คือ เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบ เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันยุงไม่ให้ยุงลายวางไข่

จากนั้นทางกลุ่มจิตอาสา และ อสม.ได้กระจายกันลงพื้นที่หมู่บ้านต่างๆ เพื่อสำรวจภาชนะ กำจัดลูกน้ำยุงลาย เก็บขยะ ให้สถานที่ให้ปลอดโปร่ง สะอาด ไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุง พร้อมประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ครัวเรือนต้องกำจัดลูกน้ำยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยตนเองในทุกๆสัปดาห์ และอสม. ดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายให้ครอบคลุมในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น[ad_2]

Source link