Sunday, 19 May 2024

คณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.แพร่ “ลงพื้นที่” สอดส่องโครงการ

[ad_1]

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ “ลงพื้นที่” สอดส่องโครงการ (อย่างไม่เป็นทางการ) ที่ อ.ลอง และอ.วังชิ้น ส่งท้ายปีงบประมาณ 66

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 กันยายน 2566 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ โดย นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีเขตราชการที่ 16 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ภาคิน ชมภูพันธ์ รองประธานกรรมการฯ นายพิทักษ์ บุญยเวทย์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการฯ นายธีรพงษ์ ธงออน ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ (อย่างไม่เป็นทางการ) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง โครงการที่ 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายห้วยก๋ำ หมู่ที่ 1 บ้านผามอก ตำบลต้าผามอก กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร งบประมาณ 4,846,300 บาท ทางองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก ไม่มีการก่อสร้าง และมีการคืนงบประมาณไปแล้ว

โดยทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการที่ 2 คือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำแม่ลาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 405.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 2,835.00 ตารางเมตร งบประมาณ 1,618,500 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน โดยมี น.ส.ยุพลพร ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน นางสุภาพร ทิพย์เนตร ปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับและนำสอดส่องโครงการ

น.ส.ยุพลพร ศรีจันทร์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการสร้างถนน สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อการท่องเที่ยวเพราะบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ลาน จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมบรรยากาศของอ่าง ประกอบกับที่อ่างมีการตกปลา และในอนาคตทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ก็จะทำโครงการต่างๆ เช่น ห้องน้ำ ปรับภูมิทัศน์ ไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้การท่องเที่ยว สร้างรายได้ในภาพรวมให้กับพี่น้องประชา ชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

และในเวลาต่อมาทางคณะฯ เดินทางไปที่เทศบาลตำบลแม่ลานนา เพื่อสอดส่องโครงการมีทั้งหมด 3 โครงการ โดยมี น.ส.กรรณิการ์ ผาภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลานนา น.ส.วิไลพร นาแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลแม่ลานนา พร้อมผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ให้การต้อนรับและนำสอดส่องโครงการ คือ 1.โครงการเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวน และระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านแม่ลานเหนือ, บ้านนาไผ่, บ้านแม่ลานพัฒนา หมู่ที่ 11,13 และ ม.14 ตำบลห้วยอ้อฯ งบประมาณ 3,560,000 บาท 2 .โครงการพัฒนาระบบสูบน้ำผิวดินพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ตำบลห้วยอ้อ ฯ สถานที่ก่อสร้าง อ่างน้อย งบประมาณ 8,510,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลแม่ลานนา โครงการที่ 3.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลแม่ลานนา โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 50 จุด งบประมาณ 3,500,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลแม่ลานนา

ก็มาทางคณะได้เดินทางไปที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากฯ เพื่อสอดส่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. 61-0007 สายบ้านแม่จอก หมู่ที่ 8 -บ้านแม่สิน (ตำบลแม่เกิ๋ง) ตำบลแม่ป้าก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,675 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,050 ตารางเมตร งบประมาณ 8,731,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก แต่รับทราบจากเจ้าหน้าที่ฯ ว่า โครงการยังไม่ได้ดำเนินก่อสร้าง แต่ได้กันเงินงบประมาณไว้แล้ว และคาดว่าจะได้ดำเนินก่อสร้างในเร็วๆนี้
และทางคณะฯ เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน โดยมี นายวิเชียร สมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด เจ้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ให้การต้อนรับและนำสอดส่องโครงการมี 2 โครงการ คือ โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไร่หลวง ตำบลนาพูน กว้าง 4-6 เมตร ยาว 4,153 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,612 ตารางเมตร จำนวน 6 สาย งบประมาณ 8,731,000 บาท และ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านวังลึกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลนาพูน งบประมาณ 4,249,000 บาท

นายวิเชียร สมฤทธิ์ กล่าวว่า ทางคณะผู้บริหารส่วนตำบลนาพูน ให้ความสำคัญทุกเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องน้ำดื่มเพื่อบริโภคของพี่น้องชาวบ้าน ซึ่งในเรื่องนี้ถือว่ามีความสำคัญในเรื่องถือว่ามีความสำคัญมาก จึงขอรับการสนับสนุนจากจากกรมส่งเสริมฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และเพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นาพูนมีการทัดเทียมในท้องถิ่นอื่นๆเพิ่มมากขึ้น

และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ มีการประชุม(อย่างไม่เป็นทางการ) ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังชิ้นอำเภอวังชิ้น โดยมี ว่าที่ ร.ต.ภาคิน ชมภูพันธ์ รองประธานกรรมการฯ เป็นประธาน โดยมีนายพิทักษ์ บุญยเวทย์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการฯ นายธีรพงษ์ ธงออน ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการฯ และปลัดอำเภอวังชิ้น เข้าร่วมประชุม สำหรับการสอดส่องโครงการในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 2566 ซึ่งทางคณะกรรมการได้สอดส่องโครงการที่อำเภอลองและวังชิ้น และที่ประชุมได้หารือในปีงบประมาณ 2561 ทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลมีมติร่วมกันว่า จะลงสอดส่องโครงการอย่างไม่เป็นทางการเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย[ad_2]

Source link